ข้อดีและข้อเสียของการทำกายภาพบำบัดที่บ้าน ศูนย์ฟื้นฟู และโรงพยาบาล

ข้อดีและข้อเสียของ การทำ กายภาพบำบัด ที่บ้าน ศูนย์ฟื้นฟู และโรงพยาบาล

นัก กายภาพบำบัด มีหน้าที่ให้บริการทาง กายภาพบำบัด ในด้านการบำบัดรักษา ตรวจประเมินร่างกาย และสามารถวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด การฟื้นฟูสภาพ ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและพึงพอใจ บทบาทของนัก กายภาพบำบัด สามารถปฏิบัติงานได้ในหลากหลายบริบท ทั้งในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ศูนย์ฟื้นฟู และในชุมชน

การรักษาทางกายภาพบำบัดที่บ้าน คือ นักกายภาพบำบัดจะเข้าไปทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูในช่วงเวลาที่นัดหมาย บ้านผู้ป่วยจะต้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับทำกายภาพบำบัดให้เหมาะสมและอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น เตียง อุปกรณ์ช่วยเดิน และสิ่งของที่จำเป็นในการดูแลรักษาความสะอาดให้กับผู้ป่วย เพื่อไม่ให้เกิดภาวะอื่นแทรกซ้อนตามมา อีกทั้งจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของคนดูแลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะต้องคอยอยู่ดูแลผู้ป่วยตลอดเวลา ถ้าที่บ้านสามารถเตรียมสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นได้ ก็สามารถทำกายภาพบำบัดที่บ้านได้

การรักษาทาง กายภาพบำบัด ที่ศูนย์ฟื้นฟู คือ ที่ศูนย์ฟื้นฟูจะมีนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ นักจิตบำบัด พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับศูนย์ฟื้นฟูนั้น มีผู้คอยดูแลสังเกตอาการตลอด 24 ชั่วโมง รวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ครบถ้วน อุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็น ในเรื่องของการดูแลทำความ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา และคอยส่งเสริมกิจกรรมฟื้นฟูได้บ่อยครั้งตามที่เหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละบุคคล การกายภาพบำบัดที่ศูนย์ในช่วงแรก เพื่อกระตุ้นการฟื้นฟูให้เร็วที่สุดก่อนจะเลยช่วง 6 เดือนแรก (Golden period) หากที่บ้านของผู้ป่วยยังไม่มีความพร้อม การทำกายภาพบำบัดที่ศูนย์ฟื้นฟูเป็นสถานที่ที่เหมาะสม 

การรักษาทางกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล คือ ผู้ป่วยต้องเข้าพบแพทย์ แพทย์ทำการวินิจฉัย ประเมินสภาพผู้ป่วยแล้วเห็นสมควรทำการรักษาทางกายภาพบำบัด โดยแพทย์จะเขียนส่งปรึกษา ในใบสั่งการรักษาของแพทย์พร้อมเขียนใบส่งปรึกษาทางกายภาพบำบัดที่ให้ไว้ ณ หอผู้ป่วยหรือบางกรณีอาจจะโทรศัพท์ปรึกษากับนักกายภาพบำบัดโดยตรง หรือเมื่อผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยนอก ออกจากโรงบาลแล้ว จะต้องมาตามนัดของโรงพยาบาล เพื่อทำกายภาพบำบัดในแต่ละครั้ง ญาติและผู้ป่วยจึงต้องมีการจัดสรรเวลาเป็นอย่างดี โรงพยาบาลอาจจะอยู่ไกลบ้าน จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งตัวผู้ป่วยและญาติก่อนออกจากเดินทางจากบ้าน เพื่อเดินทางมายังโรงพยาบาล นักกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลจะดูแลทำกายภาพบำบัดระยะเวลาที่จำกัด เนื่องจากที่โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก หากญาติและผู้ป่วยสะดวกที่จะเดินทางมาทำกายภาพที่โรงพยาบาล การทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลอาจเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลอย่างสะดวก มีความพร้อมในเรื่องของเวลา 

การทำกายภาพบำบัดแต่ละสถานที่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมของผู้ป่วยและญาติ ตามคำแนะนำที่กล่าวข้างต้น และเพื่อให้การรักษาทางกายภาพบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีต่อผู้ป่วยมากที่สุด ไม่เพียงการรักษาอย่างถูกต้องตรงจุดเท่านั้น เลือกสถานที่การทำกายภาพบำบัดจะช่วยส่งเสริมให้การรักษาทางกายภาพบำบัดต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อ้างอิง

อาจารย์ ดร. สุภาณี ชวนเชย, ข้อดีและข้อเสียของการทำกายภาพบำบัดที่บ้าน ศูนย์ฟื้นฟู และโรงพยาบาล, วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

Advantages and disadvantages of Physical therapy at home, rehabilitation centers and hospitals

Physical therapists are responsible for providing physical therapy services in the field of therapy and treatment. Physical assessment and can diagnose physical therapy rehabilitation Prevent and promote health according to professional standards To make service recipients safe and satisfied The role of a physical therapist can be performed in a variety of contexts. Both in various types of hospitals, rehabilitation centers and in the community.

Physical therapy treatment at home means a physical therapist will come in to perform physical therapy during the appointed time. The patient’s home must be equipped with appropriate physical therapy facilities and necessary equipment such as beds and walking aids. and items necessary to maintain cleanliness for patients In order not to cause other complications to follow. In addition, there must be readiness in terms of caregivers who have the knowledge, ability, and experience to be there to take care of the patients at all times. If at home you can prepare the above mentioned things. You can do physical therapy at home.

Physical therapy treatment at a hospital means the patient must see a doctor. The doctor made the diagnosis. Assess the patient’s condition and deem it appropriate to provide physical therapy. The doctor will write and send a consultation. in the doctor’s treatment order along with a written physical therapy consultation form given at the ward or in some cases, may telephone to consult with a physical therapist directly.

โทร.
Scroll to Top