อาการ ปวด กล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกายเกิดในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองได้หรือไม่??

เมื่อกล่าวถึงการออกกำลังกาย ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำหรือนักกีฬา มักทราบดีว่า อาจมีอาการ ปวด เมื่อยตามกล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกายเกิดขึ้นตามมาได้ อาการนี้เรียกว่า DOMS หรือ Delayed onset muscle soreness

DOMS เป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นหลังจากการออกกําลังกาย มักเกิดขึ้นภายใน 8-24 ชั่วโมงหลังจากออกกำลังกายแล้ว โดยจะมีอาการปวดมากที่สุด 1-2 วันต่อมา ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากการออกกำลังกายแบบ eccentric contraction เช่น การเล่น weight training หรือการออกกำลังกายในรูปแบบที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน เชื่อว่าอาการนี้เกิดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่หดตัวซ้ำๆ เป็นเวลานาน อาการปวดจาก DOMS สามารถลดลงได้ภายใน 7-10 วันได้

การรักษาอาการ DOMS มีหลากหลายวิธีคือ  

  1. การรักษาด้วยการออกกำลังกาย มีการศึกษาก่อนหน้าพบว่า การออกกำลังกายมัดกล้ามเนื้อที่เกิด DOMS ในขณะที่ยังมีอาการปวดอยู่กลับช่วยให้อาการปวดลดลงทันที แต่หลังจากออกกำลังกายผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังมีอาการปวดตามมาได้ จึงแนะนำให้ออกกำลังกายต่อเนื่องและมีช่วงพักจนกระทั่งกล้ามเนื้อเริ่มปรับตัวได้ซึ่งอาการปวดกล้ามเนื้อจะค่อยๆ หายไปเอง กลไกที่ทำให้อาการปวดจาก DOMS ลดลงทันทีหลังออกกำลังกายยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่เชื่อว่า เกิดจากการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกายร่างกายมีการหลั่งสารเอนโดฟินและทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อจึงลดอาการปวดได้
  2. การใช้ยารักษายากลุ่ม analgesics และ NSAIDs สามารถบรรเทาอาการปวดจาก DOMS ได้บ้าง แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ

การป้องกันและฟื้นฟูอาการ DOMS 

อาการ DOMS ไม่ได้ทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อเท่ากับภาวะกล้ามเนื้อฉีกขาด และการยืดกล้ามเนื้อหรือ warmup ดูเหมือนจะไม่ช่วยป้องกันอาการ ปวด จาก DOMS ดังนั้นควรเน้นไปที่รูปแบบของการออกกําลังกาย ให้มีช่วง eccentric contraction ไม่มากเกินไป เมื่อต้องการออกกําลังกายในแบบที่ไม่เคยทํามาก่อนหรืออาจจะค่อยๆเพิ่มแรงต้านทีละน้อย เพื่อให้กล้ามเนื้อมีการปรับตัว อย่างไรก็ตามยังแนะนำให้มีการ warmup และ cooldown ทั้งก่อนและหลังออกกำลังกายเพื่อเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อจะเป็นผลดีกว่า

แล้วอาการนี้สามารถเกิดในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองได้หรือไม่  ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองปัญหาที่พบมากที่สุดคือกล้ามเนื้ออ่อนแรง กำลังกล้ามเนื้อไม่เพียงพอในการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกาย ส่วนใหญ่มักพบในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระยะแรก (flaccid paralysis) ในระยะนี้ผู้ป่วยจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมอื่นๆมากนัก จึงทำให้กล้ามเนื้อไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ แต่การรักษาทางกายภาพบำบัดของระยะ Flaccid มักจะเน้นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ ก่อนการฝึกอื่นๆ หรือฝึกทำกิจกรรมต่อไป

จึงแสดงให้เห็นว่า อาการ ปวด จาก DOMS สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง เนื่องจากช่วงแรกที่ได้รับการรักษาทางการแพทย์ ผู้ป่วยบางรายไม่ได้มีการใช้งานหรือใช้งานกล้ามเนื้อน้อยมาก เมื่อเริ่มมีการออกกำลังกายหรือเริ่มทำกิจกรรมในท่าทางหรือรูปแบบที่ไม่คุ้นเคย จึงอาจทำให้มีอาการปวดตามมาหลังจากออกกำลังกายได้ หากอาการปวดจาก DOMS ไม่ได้มีอาการรุนแรงมาก แนะนำให้ใช้วิธีการรักษาตามรูปแบบข้างต้นได้ แต่หากรุนแรงมากจนเกินไปควรให้ผู้ป่วยพบเพื่อปรึกษาแพทย์เพื่อดูแล รักษาอาการปวดต่อไป

อ้างอิง :

  • จักรกริช กล้าผจญ. (มปป). การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคและการบาดเจ็บกระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (มปป); 135-136.
  • ปิยะภัทร พัชราวิวัฒน์พงศ์. (2545). Common problem of upper extremity in stroke patients. เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร; 12(2): 44-46.

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

 

 

Can muscle pain after exercise occur in cerebrovascular patients??

When it comes to exercise People who exercise regularly or athletes are well aware that there may be pain in the muscles after exercise that can occur as a result. This is known as DOMS or Delayed onset muscle soreness.

DOMS is pain that occurs after exercise. It usually occurs within 8-24 hours of exercising. The pain is at its peak one to two days later, and is most often caused by eccentric contraction exercises such as weight training or unfamiliar exercise. It is believed to be caused by a long-term repetitive injury to the contractile muscles. Pain from DOMS can subside within 7-10 days.

There are several ways to treat DOMS, including:

exercise therapy Previous studies have found that Exercising the DOMS-induced muscle groups while still having back pain can help reduce pain immediately. But after several hours of exercising, pain can still follow. Therefore, it is advisable to continue exercising and having rest periods until the muscles start to adapt and the muscle pain will gradually disappear on its own. Caused by increasing blood flow in the muscles while exercising, the body releases endorphins and causes muscle relaxation, thus reducing pain.
The use of analgesics and NSAIDs can relieve some of the pain associated with DOMS. Always consult with your doctor or pharmacist before taking any medication.

Prevention and recovery of DOMS symptoms

DOMS does not cause muscle injury as much as a muscle tear. Stretching and warmups do not seem to prevent DOMS pain, so focus on a form of exercise that does not cause excessive eccentric contraction when trying to exercise in an unconventional way. before or may gradually increase the resistance gradually for the muscles to adapt However, it is still recommended to have a warmup and cooldown before and after exercise to better prepare the muscles.

So can this symptom occur in cerebrovascular patients? In cerebrovascular patients, the most common problem is muscle weakness. Insufficient muscle strength to perform activities or exercise Most often found in early cerebrovascular patients (flaccid paralysis). At this stage, patients rarely exercise. or do many other activities As a result, the muscles do not work fully. But the physiotherapy treatment of the Flaccid phase usually focuses on exercises to increase muscle strength. before other training or practice the next activity

Thus, it was shown that pain from DOMS can occur in cerebrovascular patients. due to the first medical treatment Some patients are inactive or have very little muscle activity. When exercising or starting an activity in an unfamiliar position or pattern It may cause pain after exercise. If the pain from DOMS is not very severe It is advisable to use the above form of treatment. But if it’s too severe, the patient should be consulted to consult a doctor for care. continue to treat pain

Categories:

Tags:

Comments are closed

โทร.