โรคสมองขาดเลือดชั่วคราว สัญญาณอันตราย

โรคสมองขาดเลือดชั่วคราว สัญญาณอันตรายนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตัน

โรคสมองขาดเลือดชั่วคราว หรือ Transient Ischemic Attack(TIA) เป็นโรคที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จัก และอาการของโรคนี้จะมีอาการเหมือนกับโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตัน แตกต่างกันที่อาการจะคงอยู่ไม่นาน สามารถเป็นและหายได้เอง และจากการศึกษาพบว่าคนที่มีอาการของสมองขาดเลือดชั่วคราวสามารถพัฒนาไปเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ถึง 25% และคนที่เป็นโรคสมองขาดเลือดชั่วคราว จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองภายในวันเดียวกันได้ถึง 42% ดังนั้น ทุกคนควรให้ความสนใจ เพราะ โรคนี้เป็นสัญญาณเตือนก่อนที่จะนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองนั่นเอง

โรคสมองขาดเลือดชั่วคราวคือ ภาวะที่สมองสูญเสียการทำงานชั่วขณะ เนื่องจากมีการขาดเลือดไปเลี้ยงในบางบริเวณของสมอง โดยส่วนมากจะมีอาการคงอยู่ตั้งแต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง จนถึงไม่เกิน 24 ชั่วโมงและหลังจากนั้นร่างกายจะกลับมาเป็นปกติ 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคสมองขาดเลือดชั่วคราว

1.ผู้สูงอายุ

2.โรคความดันโลหิตสูง

3.โรคเบาหวาน 

4.โรคไขมันในเลือดสูง 

5.โรคหลอดเลือดหัวใจ รวมทังภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation (AF) 

6.โรคหลอดเลือดตีบส่วนปลาย (Peripheral Arterial Disease) 

7.การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า

เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มีผลกระทบกับหลอดเลือดและแรงดันเลือดที่จะส่งไปเลี้ยงสมอง ซึ่งส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองใบบางบริเวณไม่เพียงพอ จนทำให้เกิดโรคสมองขาดเลือดชั่วคราวหรือสมองขาดเลือดที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้ 

ลักษณะอาการของโรคสมองขาดเลือดชั่วคราว

1.อ่อนแรงครึ่งซีก

2.ชาครึ่งซีก

3.พูดไม่ชัด

4.เวียนศีรษะ เดินเซ

5.ตามัว มองเห็นไม่ชัดข้างเดียว หรือเห็นภาพซ้อน

หากมีอาการที่ได้กล่าวมาข้างต้น ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการเพิ่มเติมค่ะ

โรคสมองขาดเลือดชั่วคราว ถึงแม้ว่าเป็นโรคที่อาการคงอยู่ไม่นาน แต่นับว่าเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญก่อนที่นำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตัน ซึ่งทำให้เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต ดังนั้น หากมีอาการตามที่กล่าวมาควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อหาทางรักษาอย่างถูกวิธี หากปล่อยไว้อาจจะทำให้เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตถาวร และต้องมารักษาฟื้นฟูด้วยการทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามเดิม 

 

แหล่งอ้างอิง

ดามพันธ์ นิลายน, “การดูแลรักษาภาวะ TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK(TIA)” วารสารพยาบาลตำรวจ 9 (มกราคม-มิถุนายน 2560): 209.

Shelagh B. Coutts et al., Diagnosis and Management of Transient Ischemic Attack, 82-84.

 

Transient ischemic brain disease Dangerous signs leading to ischemic stroke

Transient Ischemic Attack (TIA) is a disease that most people are not aware of. And the symptoms of this disease will have symptoms similar to ischemic stroke or tons. Different that the symptoms will not last long. Can become and heal by itself And studies show that up to 25% of people with ischemic brain disease develop a stroke and people with a transient ischemic brain disease. 42% of strokes will occur within the same day, so everyone should pay attention, as this is a warning sign before it can lead to a stroke.Transient ischemic brain disease is A condition in which the brain temporarily loses its function Due to lack of blood supply to certain areas of the brain Most of the time the symptoms last from less than 1 hour to less than 24 hours, and after that the body will return to normal.

Prayer that causes temporary ischemic cerebrovascular disease

1. Body

2. High blood pressure disease.

3. Disease

4. High Blood Disease

5. Heart disease, including arrhythmia, and arrhythmia (AF)

6. Peripheral rhinitis (Peripheral vascular disease)

7.Smoking and drinking

These festivities have an effect on training and blood pressure delivered to the structure, which results in blood flow to the thinning of blood, leading to ischemia or ischemia that is paralyzed or paralyzed.

Characteristic symptoms of transient ischemic brain disease

1. Weak

2.Condie Tea

3. I can’t speak clearly

4. Walk staggered

5. Blurred vision, invisible in one eye or blurred vision

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

 

โทร.
Scroll to Top