“GOLDEN TIME Rehabilitation Center” คือ ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร  โดยทีมฟื้นฟูผู้เชี่ยวชาญและมีความชำนาญในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด และ นักจิตวิทยา

เรามุ่งเน้นในการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยในช่วง Golden Period หรือที่ทุกท่านรูปจักกันดีว่าเป็นช่วงทองของการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (3-6 เดือนแรก)

เป้าหมายสูงสุดของ GOLDEN TIME คือการทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันที่บ้านได้ตามความสามารถสูงสุดของผู้ป่วยแต่ละท่าน ภายใน 6 เดือน

โทร.