GTrehab

ฟื้นฟูอย่างครบวงจรแบบฉบับ GOLDEN TIME

      ทีมฟื้นฟูของศูนย์ฯ GOLDEN TIME ประกอบไปด้วยนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด นักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญและมีความชำนาญในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยระบบประสาท และผู้สูงอายุ ผ่านมาตรฐานการประเมินของ ReBRAIN รวมทั้งโปรแกรมการรักษาที่เฉพาะทาง Golden Period Program (โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมองในช่วงที่ดีที่สุดของการฟื้นฟู) ที่จะสามารถฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

      ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินระดับความสามารถสูงสุด วางแผนการฟื้นฟูรายบุคคล และกำหนดระยะเวลาการฟื้นฟูที่ชัดเจน โดยสหวิชาชีพของ GOLDEN TIME

กายภาพบำบัด

แก้ไขปัญหากล้ามเนื้อแขน-ขาอ่อนแรง อาการเกร็ง ชา ปวด ปัญหาด้านการเคลื่อนไหว และ การทรงตัว

GDTเมืองทอง-479

กิจกรรมบำบัด

ฝึกการใช้มือและกล้ามเนื้อมัดเล็กให้สามารถหยิบจับและใช้ชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งกระตุ้นการกลืนเพื่อลดปัญหาการสำลัก

อรรถบำบัด

บำบัดแก้ไขและฟื้นฟูความผิดปกติทางความเข้าใจภาษาและการพูด การออกเสียง การใช้ภาษา

จิตวิทยาบำบัด

ภาวะความวิตกกังวล เครียด ซึมเศร้า หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง จะได้รับการฟื้นฟูดูและอย่างใกล้ชิดจากนักจิตวิทยา

โทร.
Scroll to Top