อายุน้อยสามารถเป็นโรคหลอดเลือดสมอง(stroke)ได้หรือไม่

อายุน้อย สามารถเป็นโรคหลอดเลือดสมอง(stroke)ได้หรือไม่

ปัจจัยที่ส่งผลและผลกระทบของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ อายุน้อย

โรคหลอดเลือดสมอง(stroke)นั้นเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย และเป็นปัญหาที่สำคัญของทั่ว โลกรวมถึงในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เราจะพบโรคนี้ในผู้สูงอายุเป็นส่วนมาก จนทำให้ผู้คนที่อยู่ในช่วยวัยรุ่น หรือวัยทำงานหลายๆคน ลืมใส่ใจดูแลสุขภาพและละเลยความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง แต่ถ้าหากทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองอย่างจริงจัง จะทำให้พบว่าในปัจจุบันโรคนี้ยังพบ ในผู้ที่มีอายุน้อยได้อีกด้วย ซึ่งจากสถิติจะพบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 5 ของ ประชากรช่วงอายุ 15-59 ปี

ในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอายุน้อยป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง มากกว่า 2.4 แสนคน และมีผู้ที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคประมาณ 10 ล้านคน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ความรุนแรงและความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยอายุน้อยนั้น นอกจากอัตราการป่วยและการ ตายแล้ว ยังพบว่าคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอายุน้อยลดลง จากการที่ผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง นั้นมักมีความพิการหลงเหลืออยู่ไม่มากก็น้อยและต้องใช้ชีวิตอย่างพิการไปตลอดในวัยเรียนและวัยทำงาน จนถึงวัยชรา ความพิการดังกล่าวได้ส่งส่งผลกระทบทั้งต่อตัว ผู้ป่วยครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติอีกด้วย ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองจึงมีความสำคัญต่อประชาชนทุกช่วงวัย

สำหรับการศึกษาในประเทศไทยพบว่าผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองมีความรู้เกี่ยวกับโรค หลอดเลือดสมองเพิ่มมากขึ้นแต่การการปฏิบัติตัวเพื่อลดภาวะเสี่ยงของโรคนี้ยังไม่เหมาะสม

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจห้องบนเต้นพลิ้ว โรคเบาหวาน การขาดการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีรสหวานและมัน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพบว่า ด้านร่างกายในระยะแรกจะมีความบกพร่อง ของระบบสั่งการ การรับความรู้สึกผิดปกติ สูญเสียการรับสัมผัส และผลกระทบในระยะยาว ผู้ป่วยจะมีอาการ อ่อนแรงของกล้ามเนื้อ เป็นอัมพาต บกพร่องด้านกิจวัตรประจำวัน การขับถ่าย ผิดปกติ เป็นต้น นอกจากนี้ผลกระทบเกี่ยวกับกระบวนการรู้คิด จะมีผลต่อความจำ ความเข้าใจ การตัดสินใจ และความผิดปกติของการสื่อภาษา มีการพูดไม่ชัด เกิดความผิดปกติของการพูด ได้แก่ เข้าใจภาษา แต่ไม่ สามารถพูดได้และ/หรือพูดได้แต่ไม่รู้เรื่อง ผลกระทบทางด้านจิตใจ ได้แก่ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน อารมณ์ภาวะเครียด วิตกกังวล และซึมเศร้าหลังเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

ดังนั้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะอายุมากหรือน้อยก็สามารถเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ เราจึงควรหาทาง ป้องกันและลดภาวะเสี่ยงของโรค โดยมีคำกล่าวจากโรสเซนสต๊อกว่า “บุคคลจะมีพฤติกรรมสุขภาพดี หรือไม่ดี นั้นขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการกระทำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ ซึ่งบุคคลนั้นต้องมีการรับรู้ว่าตนเองมี โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากน้อยเพียงใด หรือรับรู้เกี่ยวกับความรุนแรงของโรคหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจ ทำให้ถึงแก่ชีวิต เกิดความพิการ หรือมีความเจ็บปวด ซึ่งการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและความรุนแรง ของโรค จะส่งผลให้บุคคลเกิดความตระหนักต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคนั้นๆ และเริ่มมีการรับรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ของการปฏิบัติตนเพื่อลดโอกาส เสี่ยงต่อโรคนั้น”

Can a young person have a stroke?

Factors Affecting and Impact of Young Stroke Patients

Stroke is a common neurological disease. and is a major problem all over world including in Thailand Most of which we will find this disease in the elderly mostly. so that people who are in helping teenagers or many working people Forget about taking care of your health and ignoring the risk of stroke. But if serious studies are conducted on cerebrovascular disease will find that at present this disease is still found in young people as well From statistics, it is found that stroke is the 5th leading cause of death among the population aged 15-59 years.

 

 

Ref: วารสารพยาบาลตำารวจ. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเชื่อและความตระหนักรู้ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติ ตัวของผู้ป่วยอายุน้อยที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง [ออนไลน์]. 2557 วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอด เลือดสมองที่อายุน้อย [ออนไลน์]. 2561

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

 

โทร.
Scroll to Top