ไขมันในเลือดสูง เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองอย่างไร 

ไขมันในเลือดสูง เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองอย่างไร 

โรค ไขมันในเลือดสูง เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างไร ทำไมถึงเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง แล้วเราจะดูแลตนเองอย่างไรเมื่อมีไขมันในเลือดสูง
ก่อนอื่นเรามารู้จักกับโรคไขมันในเลือดสูงกันก่อน โรคนี้คือการที่มีไขมันในเลือดมากกว่าปกติ ซึ่งเป็นภาวะที่มีระดับโคเลสเตอรอลฟอสโฟลิปิด (cholesterol phospholipid) หรือไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) สูงกว่าปกติ ภาวะนี้เรียกว่า Hyperlipidemia ทำให้เกิดภาวะที่ไขมันเกาะสะสมอยู่ตามผนังของเส้นเลือดมากเกินไป เป็นอุปสรรคต่อการลำเลียงเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เส้นเลือดตีบอุดตัน เลือดไหลไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ของร่างกายไม่เพียงพอและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หากไขมันเกาะสะสมที่ผนังหลอดเลือดสมองเยอะก็จะทำให้สมองเกิดการขาดเลือดทำให้เป็น
โรคหลอดเลือดสมองนั่นเอง

เมื่อเรามีไขมันในเลือดสูง เราควรดูแลตนเองอย่างไร ซึ่งโรคนี้สามารถรักษาได้ด้วยการไม่ใช้ยาและการใช้ยา
-การรักษาโดยไม่ใช้ยา เช่น การออกกําลังกาย การลดน้ำหนักกรณีที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน การหลีกเลี่ยงการบริโภคไขมันอิ่มตัว และการบริโภคอาหารที่มีผลลดระดับ LDL
-การรักษาโดยการใช้ยา ในปัจจุบันยากลุ่มที่นิยมใช้มากคือ ยากลุ่มstatins ซึ่งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงล่าสุด คือยา rosuvastatin ที่นิยมนำมาใช้รักษา
อย่างไรก็ตาม เราควรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เลี่ยงสิ่งที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเหล่านี้ เพื่อให้เรามีสุขภาพแข็งแรงต่อไปอีกยาวนาน ส่วนผู้ที่เป็นโรคเหล่านี้แล้วควรหมั่นดูแลตัวเอง คอยตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่แพทย์แนะนำอย่างต่อเนื่อง

hyperlipidemia What is the risk of stroke?

disease, high blood lipids How does it increase your risk of stroke? Why is there a risk of cerebrovascular disease?  It interferes with the transport of blood to different parts of the body. It is a risk factor for cardiovascular disease. thromboembolism blood flows to the organs of the body is insufficient and can be fatal If fat accumulates on the walls of the cerebral arteries, it will cause the brain to ischemia, causing a stroke.

When we have high blood fats How should we take care of ourselves?
However, we should keep our bodies healthy. Avoid things that are at risk of developing these diseases. so that we have good health for a long time As for those suffering from these diseases, they should keep taking care of themselves. Keep checking your health regularly. and continue to follow the advice your doctor recommends

 

แหล่งอ้างอิง
1. ภญ.ผศ.ดร.นลินีพูลทรัพย์ และ ภญ.ผศ.จันคนา บูรณะโอสถ. ยาใหม่ในการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง. วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์. 2547. 1(1): 10-19.
2. พิณนภา ลิ้มประเสริฐ และ นฤมล เจริญศิริพรกุล. การบริบาลทางเภสัชกรรมรมสําหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง. วารสาร ไทย เภสัชศาสตร์ และ วิทยาการ สุขภาพ.2552. 4(1): 117-124.

 

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top