การนวด ไทยส่งผลกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองอย่างไร

การนวด ไทยส่งผลกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองอย่างไร

โรคหลอดเลือดสมอง คือโรคที่มีสาเหตุจากหลอดเลือดในสมอง ตีบ ตัน หรือ แตก ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด เป็นสาเหตุสำคัญของความพิการ และ เสียชีวิตอันดับต้นๆ จากรายงานข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556-2560 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการพิการและเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบันมีการรักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำกายภาพบำบัด การฝังเข็ม การกระตุ้นการทำงานของสมองด้วยเครื่องกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็ก(TMS) การฝึกทำกิจกรรมร่วมกับการใช้หุ่นยนต์ และการนวดไทย

การนวด เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบำบัดรักษาที่เกิดกับมนุษย์ทั่วโลก แต่อาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่สังคมวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ การนวดไทยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยในการบำบัดรักษาและส่งเสริมสุขภาพ ที่สืบทอดกันมายาวนาน มีทฤษฎีพื้นฐานคือเส้นประธานสิบ เส้นเหล่านั้นมีจุดต่าง ๆ แสดงไว้ว่าถ้าลมเดินไม่สะดวกจะทำให้เจ็บป่วยก่อให้เกิดโรคมากมาย 

การนวด ไทยแบบราชสำนัก เป็นการนวดเพื่อบำบัดรักษาโรค ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย ส่งผลโดยตรงต่อร่างกายโดยช่วยให้ 

  1. ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิต น้ำเหลือง ไหลเวียนได้ดีขึ้น
  2. ช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลดอาการเกร็ง
  3. ลดอาการปวด ตึง ล้า ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
  4. กระตุ้นการทำงานของระบบกล้ามเนื้อ และระบบประสาท
  5. ช่วยผ่อนคลายความเครียด ลดความกังวล ของผู้ป่วย

มีการศึกษาของคุณจิรายุ ชาติสุวรรณและคณะในปีพ.ศ. 2560 ที่ศึกษาผลของการนวด ไทยร่วมกับการทำกายภาพบำบัดและการทำกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียว ต่อการฟื้นฟูร่างกายและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการนวด ไทยร่วมกับการทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง 30 วัน มีการทำงานของกล้ามเนื้อรยางค์บนเพิ่มมากขึ้น การรับความรู้สึกและองศาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อรยางค์บนและรยางค์ล่างเพิ่มมากขึ้น อาการปวดตามข้อต่าง ๆ ลดลง และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น โดยคุณจิรายุ ชาติสุวรรณให้เหตุผลว่าสาเหตุที่การรับความรู้สึกและองศาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อรยางค์บนและรยางค์ล่างเพิ่มมากขึ้นเป็นผลมาจาการนวดไทยช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด และอุณหภูมิที่ผิวหนัง เมื่อการไหลเวียนของเลือดเพิ่มขึ้น องศาการเคลื่อนไหว และการรับรู้ความรู้สึกต่าง ๆ ก็จะมากขึ้นด้วย

จะเห็นได้ว่าการนวด ไทยถือเป็นแพทย์ทางเลือกอีกแขนงนึง ที่ช่วยส่งผลให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ก่อนได้รับการรักษาหรือเลือกเทคนิคในการนวด ควรได้รับการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในการตรวจประเมินก่อนการรักษา เพราะผู้ป่วยอาจมีข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด หรือถ้าหากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจส่งผลต่อผู้ป่วยมีการฟกช้ำ การอักเสบเกิดขึ้นได้ และอาจทำให้ผู้ป่วยมีการฟื้นตัวที่ช้าลง

ตามหลักการทางกายภาพบำบัด การนวดสามารถช่วยให้กล้ามเนื้อเกิดการผ่อนคลาย เพิ่มความยาวของกล้ามเนื้อ ลดการหดเกร็งได้ดี แต่การนวดไม่สามารถช่วยให้สมองสั่งการได้ดีขึ้น ทีม ReBRAIN จึงแนะนำให้นวดให้ตรงกับกล้ามเนื้อที่ยึดตึงหรือตำแหน่งที่ปวดเมื้อยร่วมกับการทำกายภาพบำบัดเพื่อกระตุ้นการสั่งการของสมองเพื่อการฟื้นฟูที่ดียิ่งขึ้น

 

แหล่งอ้างอิง

  1. อรวรรณ พงศ์พานิช. การศึกษาผลระยะสั้นของการนวดไทยแบบผสมผสานต่อการลดอาการปวดศีรษะ บ่า คอ. [วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; ๒๕๔๙.
  2. จิรายุ ชาติสุวรรณ. เปรียบเทียบประสิทธิผลการทำกายภาพบำบัดกับการทำกายภาพบำบัดร่วมกับการนวดไทยต่อความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ. [วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; ๒๕๖๐
  3. Massage is both the science and the art of healing that are common to humans all over the world. But may vary according to the culture of each ethnic group. Thai massage is the wisdom of the Thai people to treat and promote health. Long-standing There is a basic theory: the ten main lines. Those lines have different points indicating that if the wind is not comfortable walking, it will lead to illness and many diseases.

 

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top